QCXDVN 02-2008-BXD Số Liệu Điều Kiện Tự Nhiên Dùng Trong Xây Dựng

Thảo luận trong 'Tiêu Chuẩn Xây Dựng Việt Nam' bắt đầu bởi admin, 29/3/17.

 1. admin Administrator

  1,432 lượt xem
  QCXDVN 02 : 2008/BXD
  QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
  SỐLIỆU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN DÙNG TRONG XÂY DỰNG
  (Phần I)
  Vietnam Building Code Natural Physical & Climatic Data for Construction
  (Part I)
  QCXDVN 02 : 2008/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số: ......./2008/QĐ-BXD ngày ..... tháng ... năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quy chuẩn này được soát xét và thay thếcác Phụ lục : 2.1; 2.2; 2.3;2.5; 2.6; 2.8; 2.12, thuộc Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997.

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG ...............................................................................6
  1.1 Phạm vi áp dụng ...............................................................................................6
  1.2 Giải thích từngữ...............................................................................................6
  1.3 Các sốliệu trong quy chuẩn.............................................................................7
  1.4 Nguồn gốc sốliệu .............................................................................................7
  CHƯƠNG 2 SỐLIỆU KHÍ TƯỢNG ............................................................................9
  2.1 Đặc điểm khí hậu Việt Nam .............................................................................9
  2.2 Các bản đồvà bảng sốliệu .............................................................................10
  2.3 Sửdụng sốliệu khí tượng...............................................................................12
  CHƯƠNG 3 SỐLIỆU THỜI TIẾT VÀ HIỆN TƯỢNG TỰNHIÊN BẤT LỢI ........13
  3.1 Đặc điểm thời tiết và hiện tượng tựnhiên bất lợi...........................................13
  3.2 Các bản đồvà bảng sốliệu .............................................................................15
  CHƯƠNG 4 ÁP LỰC VÀ VẬN TỐC GIÓ DÙNG TRONG THIẾT KẾ...................17
  4.1 Phạm vi áp dụng .............................................................................................17
  4.2 Đặc điểm sốliệu áp lực và vận tốc gió...........................................................17
  4.3 Bản đồvà các bảng sốliệu .............................................................................17
  4.4 Sửdụng sốliệu áp lực gió ..............................................................................18
  CHƯƠNG 5 MẬT ĐỘSÉT ĐÁNH.............................................................................19
  5.1 Đặc điểm sốliệu mật độsét đánh ...................................................................19
  5.2 Bản đồvà bảng sốliệu....................................................................................19
  5.3 Sửdụng sốliệu mật độsét đánh trong thiết kế...............................................19
  CHƯƠNG 6 SỐLIỆU ĐỘNG ĐẤT............................................................................20
  6.1 Đặc điểm sốliệu động đất ..............................................................................20
  6.2 Bản đồvà các bảng sốliệu .............................................................................20
  6.3 Sửdụng sốliệu động đất trong thiết kế..........................................................21
  PHỤLỤC CHƯƠNG 2...............................................................................................22
  PHỤLỤC CHƯƠNG 3.............................................................................................217
  PHỤLỤC CHƯƠNG 4.............................................................................................259
  PHỤLỤC CHƯƠNG 5.............................................................................................287
  PHỤLỤC CHƯƠNG 6.............................................................................................296
  Loading...
  Chỉnh sửa cuối: 19/4/17
 2. thật tuyệt
căn hộ richmond city